Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Kraftstrom Partners s.r.o. platné od 1. 7. 2024

Kraftstrom Partners s.r.o.
Sídlo: Strojnícka 11672/11, 080 06 Prešov
IČO: 46 120 891
DIČ: 2023250042
IČ DPH: SK2023250042
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 24345/P
Štatutárny orgán: Ing. Kristián Berko – konateľ spoločnosti
Email: kraftstrom@kraftstrom.sk
www.kraftstrom.sk

(ďalej len “Predávajúci”)

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj “VOP“) sa vzťahujú na všetky dodávky Produktov a služieb (spoločne uvádzané ako „Produkty“) spoločnosti Kraftstrom Partners s.r.o. ako predávajúceho a upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ (ďalej len „kupujúci“).

Článok I.

Úvodné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Kupujúci sa v zmysle VOP rozumie každá osoba, ktorá nie je spotrebiteľom. Kupujúcim podľa týchto VOP je najmä osoba zapísaná v obchodnom registri; osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia; osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov; fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
1.2 Kupujúci pri zadávaní objednávky uvedie najmä svoje obchodné meno, sídlo (miesto podnikania), IČO, fakturačné údaje, telefónne číslo, e-mailový kontakt osoby konajúcej v mene podnikateľa, prípadne aj IČDPH.
1.3 Obchodné podmienky pre podnikateľov sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade ak predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky rozdielne od týchto VOP, bude sa ich zmluvný vzťah vykladať v zmysle písomne uzatvorenej kúpnej zmluvy.
1.4 Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s kupujúcimi sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
1.5 Pojem Kúpna zmluva zahŕňa kúpnu zmluvu, zmluvu o poskytnutí služby a zmluvu o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.
1.6 Produkty sú tovary a / alebo služby, ktoré sú určené k predaju (ďalej ako „produkt“ ale aj ako „tovar“). Pojem tovar zahŕňa aj elektronický obsah nedodávaný na hmotnom nosiči.

Článok II.

Objednávka produktu – uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1 Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, je odoslanie objednávky produktov kupujúcim realizované prostredníctvom elektronického objednávkového formulára na internetovej stránke predávajúceho https://eshop.kraftstrom.sk/ (ďalej len „web“), prípadne ďalšími diaľkovo-komunikačnými prostriedkami, najmä emailom, telefonicky.
2.2 K uzavretiu kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim dochádza momentom doručenia potvrdenia o prijatí objednávky kupujúcemu, ktorú kupujúci vytvoril v zmysle Čl. II., bod 2.1 týchto VOP predávajúcim, elektronicky na emailovú adresu kupujúceho, ktorú kupujúci uviedol.
2.3 V prípade, ak si Kupujúci zvolí ako formu platby platbu prevodom na účet predávajúceho, k uzavretiu Kúpnej zmluvy dochádza momentom súčasného splnenia dvoch podmienok, a to:
2.3.1 Pripísania celkovej ceny objednávky na účet predávajúceho.
2.3.2 Potvrdením objednávky Kupujúceho Predávajúcim v zmysle Čl. II, bod. 2.2 týchto VOP.
2.3.3 V prípade ak boli splnené obe podmienky uvedené v bodoch 2.3.1. a 2.3.2. Čl. II týchto VOP k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy dochádza momentom splnenia podmienky, ktorá bola splnená neskôr.
2.4 Predávajúci si vyhradzuje právo nepotvrdiť kupujúcemu objednávku v zmysle Čl. II. bod 2.2 týchto VOP, ak kupujúci má u predávajúceho neuhradené faktúry po splatnosti z predchádzajúcich obchodných vzťahov alebo aj v prípade, ak kupujúci mal za posledných 12 mesiacov zlú platobnú disciplínu voči predávajúcemu z ich obchodných vzťahov.
2.5 Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká najmä splnením všetkých záväzkov predávajúceho a kupujúceho. Kúpna zmluva môže zaniknúť aj v iných právnym poriadkom Slovenskej republiky vymedzených prípadoch, a to najmä dohodou zmluvných strán, alebo neuhradením ceny objednávky v lehote splatnosti.
2.6 Predávajúci informuje kupujúceho, že v prípade objednania produktov kupujúcim, je objednanie spojené s povinnosťou platby pre kupujúceho, a to formou platby akú si zvolil Kupujúci.

Článok III.

Kúpna cena a platobné podmienky

3.1 Cena produktov objednávaných prostredníctvom webu je uvedená samostatne pre každý produkt a je platná v momente vytvorenia objednávky kupujúcim. V prípade objednávania prostredníctvom ďalších diaľkovo-komunikačných prostriedkov predávajúci oboznámi kupujúceho s cenou produktov, ktorá je to v tom čase platná (ďalej len „kúpna cena“). Kúpna cena je uvedené v mene euro.
3.2 Kúpne ceny Produktov sú uvedené bez DPH, iných daní, alebo ciel. Predávajúci môže kupujúcemu osobitne účtovať príplatky a poplatky, napr., okrem iného za: malé objednávky, prepravovaný tovar a manipuláciu s ním, expresnú dodávku, vrátenie a zrušenie dodávky za predpokladu, že predávajúci o takýchto príplatkoch a poplatkoch kupujúceho informoval.

Článok IV.

Spôsoby platby

4.1 Predávajúci informuje kupujúceho o formách platieb za objednávku nasledovne:
4.1.1 pri objednávkach prostredníctvom webu, si môže kupujúci zvoliť formu platby v priebehu nákupného procesu, a to pred uzatvorením kúpnej zmluvy,
4.1.2 pri objednávkach realizovaných mimo webu predávajúci oboznámi kupujúceho o formách platieb za objednávku.
4.2 Predávajúci má právo zdržať dodania Produktov, kým kupujúci nesplní platobné požiadavky predávajúceho ako je platba vopred a/alebo zaplatenie neuhradených súm, ktoré môžu byť po splatnosti. Všetky platby musia byť vykonané pomocou bankového prevodu. Odo dňa splatnosti faktúry sa započítava 1% mesačný úrok, alebo najvyššia úroková sadzba aplikovateľná podľa zákona.
4.3 Predávajúci je oprávnený pri objednávke kupujúceho v hodnote nad 5.000,– € zmeniť spôsob platby na predfaktúru, aj keď si kupujúci zvolil inú formu spôsobu platby.

Článok V.

Dodanie produktov

5.1 Ak nie je dohodnuté inak, Produkty sú dodávané EXW na základe rozhodnutia predávajúceho. EXW alebo iné dohodnuté podmienky dodania budú vyskladnené v súlade s podmienkami Incoterms platnými v čase uzavretia platnej dohody.
5.2 Predávajúci oboznámi kupujúceho o cene dopravy, prípadne ho oboznámi aj o inom spôsobe dodania produktov ako je uvedené v bode 5.1, ak je k dispozícií.
5.3 Predávajúci je povinný dodať produkty kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite spolu s daňovými dokladmi, ktoré sa vzťahujú k objednávke, a inými dokladmi, ak existujú a sú typické pre dané produkty prípadne služby.
5.4 Miestom dodania objednaného produktu je adresa uvedená kupujúcim v objednávke.
5.5 Dodanie produktu je uskutočnené jeho prevzatím kupujúcim (alebo kupujúcim splnomocnenej osobe na prevzatie produktu).
5.6 Predávajúci môže zaslať tovar, ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v lehote, ktorá je v súlade s lehotou doručenia podľa týchto VOP.

Článok VI.

Prevzatie produktu

6.1 Nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte prechádza na kupujúceho až jeho riadnym prevzatím, pričom nezáleží na tom, či kupujúci prevezme produkt osobne alebo prostredníctvom poverenej / splnomocnenej tretej osoby. Predávajúci kupujúcemu odporúča aby si pri preberaní objednávky skontroloval preberanú objednávku.
6.2 Prevzatím produktu prechádza na kupujúceho vlastníctvo kúpeného produktu. Pri zásielkovom predaji prechádza vlastníctvo na kupujúceho prevzatím produktu kupujúcim na mieste dodania ním určenom.
6.3 Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie ceny objednávky od kupujúceho za dodaný tovar.

Článok VII.

Bezplatné opravy alebo výmeny a záručné podmienky

7.1 Predávajúci sa zaväzuje, že vykoná opravy alebo výmenu podľa vlastného uváženia takých Produktov, ktoré boli vyhodnotené ako chybné v čase dodávky a to následkom chyby vo výrobnom procese, chybného dizajnu, alebo chyby materiálu, za predpokladu, že kupujúci vznesie nárok voči predávajúcemu do 18 mesiacov od dátumu dodania.
7.2 Ak sú chyby zistené v rámci lehoty na uplatnenie nároku podľa toho článku je kupujúci povinný informovať predávajúceho písomne v súlade s pokynmi od predávajúceho. Ak o to požiada predávajúci kupujúci dopraví Produkty na vlastné náklady a na vlastné riziko predávajúcemu spoločne s písomným oznámením, ktorý opisuje dôvod vrátenia Produktu. Ak zisťovanie vykonané predávajúcim zistí skutočnosť, že Produkt nie je chybný, predávajúci môže vrátiť Produkt kupujúcemu na náklady a riziko kupujúceho, pričom predávajúci si môže účtovať poplatok za spotrebovaný čas a materiál pri zisťovaní chyby. Ak zisťovanie vykonané predávajúcim zistí skutočnosť, že Produkt bol skutočné chybný, predávajúci podľa vlastného uváženia, pošle buď opravený alebo vymenený Produkt kupujúcemu, vykoná opravu, alebo výmenu produktu na mieste.

Článok VIII.

Vyššia moc

8.1 Predávajúci je oprávnený zrušiť objednávky alebo pozastaviť dodávku produktov, pričom nebude zodpovedný za žiadne nedodanie, chybné alebo oneskorené dodávky, ak boli spôsobené okolnosťami mimo primeranej kontroly predávajúceho, ktoré nie je možné rozumne predvídať a ktorému nemožno zabrániť alebo ho zneškodniť ekonomicky primeranými prostriedkami, vrátane, okrem iného, povodní, výbuchov, prírodných katastrof, nepokojov, občianskych nepokojov, vojny (deklarované alebo nie), terorizmu, vandalizmu, kybernetických útokov, požiaru, povstania, zabavenia, konfiškácie, vlastného alebo medzinárodného embarga alebo regulácie, karantény, lockdownu, epidémie chýb alebo meškania spôsobeného subdodávateľmi, štrajkmi, výlukami, spomaleniami, nedostatkom dopravných prostriedkov, nedostatkom materiálov alebo nedostatočnými dodávkami energie. Akékoľvek zmluvné právo z práv kupujúceho je pozastavené alebo sa stane neplatným v prípade výskytu udalostí uvedených v tomto článku. V prípade zrušenia alebo omeškania dodávky z dôvodu udalostí uvedených v tomto článku nemá kupujúci nárok na kompenzáciu škôd. Ak predávajúci kedykoľvek zistí, že jej výrobná a/alebo dodacia kapacita produktov nepostačuje na pokrytie objednaných objemov všetkých jej kupujúcich (či už zmluvných alebo nezmluvných) a je to spôsobené vyššie uvedenými okolnosťami, predávajúci môže rozdeliť svoje dodávky medzi svojich kupujúcich akýmkoľvek spravodlivým a primeraným spôsobom, ktorý určí predávajúci bez toho, aby takéto rozdelenie predstavovalo porušenie akýchkoľvek zmluvných povinností.

Článok IX.

Rôzne

9.1 Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúcich v súlade s platnými právnymi predpismi.
9.2 Kupujúci berú na vedomie, že registráciou na webe berú na vedomie podmienky spracúvania osobných údajov predávajúcim a boli s tým oboznámení.

Článok X.

Záverečné ustanovenia

10.1 Platným právom je výhradne právny poriadok Slovenskej republiky. Kúpna zmluva, obchodné podmienky, ich interpretácia a vzťahy, ktoré vznikli na ich základe sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä Obchodným zákonníkom. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek dispozitívne ustanovenie slovenského právneho poriadku sa nepoužije v tom rozsahu, v akom by jeho použitie mohlo meniť (či už úplne alebo čiastočne) význam, účel alebo interpretáciu niektorého ustanovenia kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok.
10.2 Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takýmto stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpia ustanovenia, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy vyžadujú písomnú formu alebo musia byť aspoň vykonané elektronickou poštou.
10.3 Obchodné podmienky sú platné a zaväzujú odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na uzatvorené zmluvy sa vzťahujú obchodné podmienky platné v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. Vykonaním registrácie, ako aj zaslaním objednávky a odkliknutím súhlasu so znením VOP na webe pri ukončení procesu objednávania kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s VOP, považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu.
10.4 Rozhodným právom je právo Slovenskej republiky. Všetky spory, ktoré vzniknú z VOP, zmluvy alebo v súvislosti s nimi vrátane sporov z dodávok tovaru budú prejednávať a rozhodovať výlučne súdy v Slovenskej republike.
10.5 Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1. 7. 2024. Nadobudnutím platnosti a účinnosti nových VOP sa rušia predchádzajúce VOP. Zmluvné vzťahy vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti týchto obchodných podmienok ostávajú v platnosti a riadia sa obchodnými podmienkami platnými v dobe ich vzniku.